• نصب اسکلت فلزی پتروشیمی مخازن سبز (عسلویه) - 1396

  • پروژه ساخت اسکلت فلزی پتروشیمی بوشهر واحد متانول - 1395

  • پروژه ساخت اسکلت فلزی پتروشیمی بوشهر واحد متانول - 1395

  • پروژه ساخت اسکلت فلزی پتروشیمی بوشهر واحد متانول - 1395

پروژه های جاری

ردیفنام پروژهکارفرماوزن قراردادمحل نصبزمان اجرا
1ساخت سازه فلزی و اکسترنال های واحد MEG پتروشیمی بوشهر (فازدو)فاتح انرژی کیمیا1350عسلویه1399
2ساخت اسکلت فلزی خط فلر پتروشیمی هنگامطرح و ساخت بینا850عسلویه1399
3ساخت دو کوره اتیلن واحد الفین پتروشیمی کاویانپتروشیمی کاویان800 تنعسلویه1398
4ساخت سازهء فلزی پکیج ریفورمر واحد متانول پتروشیمی آپادانا خلیج فارسپیدک1050 تنعسلوبه1397