• نصب اسکلت فلزی پتروشیمی مخازن سبز (عسلویه) - 1396

  • پروژه ساخت اسکلت فلزی پتروشیمی بوشهر واحد متانول - 1395

  • پروژه ساخت اسکلت فلزی پتروشیمی بوشهر واحد متانول - 1395

  • پروژه ساخت اسکلت فلزی پتروشیمی بوشهر واحد متانول - 1395

پروژه های جاری

ردیفنام پروژهکارفرماوزن قراردادمحل نصبزمان اجرا
1ساخت دو کوره اتیلن واحد الفین پتروشیمی کاویانپتروشیمی کاویان800 تنعسلویه1398
2ساخت سازهء فلزی پکیج ریفورمر واحد متانول پتروشیمی آپادانا خلیج فارسپیدک1050 تنعسلوبه1397