• نصب اسکلت فلزی پتروشیمی مخازن سبز (عسلویه) - 1396

  • پروژه ساخت اسکلت فلزی پتروشیمی بوشهر واحد متانول - 1395

  • پروژه ساخت اسکلت فلزی پتروشیمی بوشهر واحد متانول - 1395

  • پروژه ساخت اسکلت فلزی پتروشیمی بوشهر واحد متانول - 1395

پروژه های جاری

ردیفنام پروژهکارفرماوزن قراردادمحل نصبزمان اجرا
1تجهیزات واحد گندله سازی مجتمع ذوب آهن پاسارگادفولاد صنعت دارا3250جهرم1397
2اسکلت فلزی واحد متانول پتروشیمی سبلانپیدک160عسلویه1397
3پروژه ساخت اسکلت فلزی کارگاه شرکت آریا پلاست سنندجپتروشیمی باختر450 تنسنندج1397
4نصب و راه اندازی تجهیزات مکانیکی گندله سازی فولاد مادکوشپارس کارن کار1075 تنبندرعباس1397
5اسکلت فلزی واحد یوتیلیتی پتروشیمی میاندوآبپتروشیمی میاندوآب1340 تنمیاندوآب1396