شرکت بامداد زنده رود در سال 1388 موفق به اخذ گواهینامه و استقرار سیستم مدیریت کیفیت ایزو 9001 و در سال 1389 موفق به اخذ گواهی بین المللی ایمنی فنی و بهداشت شغلی و همچنین در سال 1395 موفق به اخذ گواهی صلاحیت پیمانکار و گواهینامه سیستم مدیریت زیست محیطی ایزو 14001 گردید .