شرکت بامداد زنده رود در سال ۱۳۸۸ موفق به اخذ گواهینامه و استقرار سیستم مدیریت کیفیت ایزو ۹۰۰۱ و در سال ۱۳۸۹ موفق به اخذ گواهی بین المللی ایمنی فنی و بهداشت شغلی و همچنین در سال ۱۳۹۵ موفق به اخذ گواهی صلاحیت پیمانکار و گواهینامه سیستم مدیریت زیست محیطی ایزو ۱۴۰۰۱ گردید .