• ساخت و نصب 900 تن سازه فلزی شرکت یکتا گرانول میبد - 1392

  • پروژه ساخت و نصب اسکلت فلزی هتل قشم - 1390

  • ساخت پایپ راک شهید خرازی - مجتمع فولاد مبارکه - 1390

  • پروژه ساخت و نصب اسکلت فلزی هتل قشم - 1390

  • ساخت خرپای فضایی لوله ای پروژه تأسیسات زیربنایی بندر چابهار - 1390

  • ساخت و نصب اسکلت فلزی توسعه طرح توسعه بامداد زنده رود - 1389

  • ساخت خرپای فضایی لوله ای پروژه توسعه کازخانجات کالوپ - 1387

  • پروژه پتروشیمی کاویان - عسلویه - 1387

  • پروژه توسعه مجتمع فولاد مبارکه - 1380

  • ساخت و حمل 2900 تن پایپ راک پتروشیمی بوشهر - 1394

  • ارسال قطعات پایپ راک - 1393

پروژه های انجام شده

ردیفنام پروژهکارفرماوزن پروژهمحل نصبزمان اجرا
1اسکلت فلزی مجتمع فولاد میانهمجتمع فولاد میانه500 تنمیانه1397
2اسکلت فلزی پتروشیمی بوشهرپتروشیمی بوشهر200 تنعسلویه1397
3اسکلت فلزی واحد متانلول پتروشیمی دنا - سبلانپیدک200 تنعسلویه1396
4اسکلت فلزی بسته سرد سازی BOG سایت پتروشیمی مخازن متمرکزپتروشیمی مخازن سبز170عسلویه1396
5اسکلت فلزی پتروشیمی بو علی سیناپتروشیمی بو علی سینا600 تنماهشهر1396
6پلتفرم های اکسترنال پتروشیمی بوشهرپتروشیمی بوشهر300 تنعسلویه1396
7پایپ راک پتروشیمی بوشهر واحد یوتیلیتیپتروشیمی بوشهر4500 تنعسلویه1396
8اسکلت فلزی پتروشیمی پارس فنلپارس فنل1710 تنسایت پتروشیمی پارس فنل - فاز دوم عسلویه1396
9اسکلت فلزی و پایپ راک واحد متانول پتروشیمی بوشهرپتروشیمی بوشهر3000 تنعسلویه1395
10داکت ریفورمر پتروشیمی بوشهر (واحد متانول)فاتح صنعت کیمیا250 تنعسلویه1395
11پایپ راک پتروشی بوشهر (واحد متانول)پارسیان سازه ایرانیان2900 تنعسلویه1394
12اسکلت فلزی بخش سوم از ساختمان کوره پخت پروژه گل گهر 2کیسون1264 تنسایت گل گهر 2 واحد گندله سازی1393
13پایپ راک صبا فولاد خلیج فارسطنین صنعت515 تنصبا فولاد1392
14پایپ راک کارخانه بردسیرتام ایران خودرو300 تنسایت فولاد بردسیر1392
15اسکلت فلزی پتروشیمی کردستانپتروشیمی کردستان300 تنکردستان1392
16ساخت بدنه کوره آهک همراه با پلاتفرم های آنشرکت توکا EPC300 تنواحد آهک سازی مجتمع فولاد مبارکه1391
17اسکلت فلزی نوار نقاله های کارخانه آهکشرکت توکا EPC300 تنواحد آهک سازی مجتمع فولاد مبارکه1391
18اسکلت فلزی شرکت یکتا گرانول میبدیکتا گرانول میبد840 تنمیبد یزد1391
19اسکلت فلزی توربین هال خرم آبادمپنا370 تنخرم آباد1391
20مخازن ذخیره فولاد خوراسانایریتک900 تنفولاد خوراسان1390
21اسکلت فلزی بریکت سازی و نوار نقاله های پروژه احیاء مستقیم شهید خرازیایریتک350 تنمجتمع فولاد مبارکه1390
22پایپ راک پتروشیمی کاویانپتروشیمی کاویان410 تنپتروشیمی کاویان1389
23ساپورت های سیسیتم های غبارگیر فولاد مبارکهایریتک1200 تنمجتمع فولاد مبارکه1389
24ساخت و نصب داکت های غبارگیر فولاد هرمزگانایریتک2400 تنفولاد هرمزگان1388
25ساخت اسکلت فلزی فولاد مبارکهفولاد مبارکه780 تنمجتمع فولاد مبارکه1388
26ساخت غبارگیرهای توسعه فولاد مبارکهایریتک1600 تنمجتمع فولاد مبارکه

1387
27ساخت و نصب اسکلت فلزی کارخانجات لوله سازی کالوپکالوپ1200 تنمجتمع فولاد مبارکه1387
28اسکلت فلزی کارگاه ساخت و انبارهای مربوطهپتروشیمی کاویان940 تنسایت پتروشیمی کاویان (فاز اول)1386
29اسکات فلزی اوره و آمونیاکمیلاد سپاهان250 تنعسلویه1381
30تجهیزات پتروشیمی اولفین 7میلاد سپاهان550 تنعسلویه1381
31اسکلت فلزی انبار صادراتی فولاد مبارکهمیلاد سپاهان200 تنبندر عباس1381
32اسکلت فلزی فولاد مبارکهمیلاد سپاهان800 تنمجتمع فولاد مبارکه1380
33پتروشیمی خوزستانمیلاد سپاهان900 تنخوزستان1380
34اسکلت فلزی فولاد صبامیلاد سپاهان1200 تنذوب آهن اصفهان1379
35نصب کل سالن های نورد مجتمع فولاد خراسانتکادو3600 تنفولاد خراسان1376