ارتباط با ما

 

 

کارخانه و دفتر مرکزی :

ا‌صفهان – شهرک صنعتی بزرگ شرق (سجزی) ابتدای فاز دوم نبش خیابان هفتم

 

کد پستی :   ۸۱۳۹۱۷۳۴۷۴

تلفن :  (۴۶۴۱۲۲۷۲۴۶۴۱۲۲۷۱۴۶۴۱۲۲۷۰) ۰۳۱

فاکس :  ۴۶۴۱۲۲۷۳۰۳۱

آدرس اینترنتی :

www.bamdadz.com

 

پست الکترونیکی :

info@bamdadz.com