وندور لیست

حضور در وندور ليست وزارت نفت

شرکت بامداد زنده رود مفتخر به حضور در وندور ليست وزارت نفت در سال ۱۳۹۶ گرديده است.   سامانه تأمین الکترونیکی کالای صنعت نفت – فهرست بلند دستگاه مرکزی وزارت نفت – فهرست سازندگان داخلی – صفحه 118 – ردیف 964 ep.mop.ir      

بیشتر بخوانید »